ขอความร่วมมือบัณฑิตนิติศาสตร์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

Admin

บัณฑิตสามารถเข้ากรอกข้อมูลบัณฑิตและภาวะการมีงานทำได้ที่
http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

Facebook Comments

Leave us a Comment