ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

law28042560
เทพพร ฉิมพิมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล อาจารย์ศักดิ์กฤต แจมิตร และอาจารย์เพชร ขวัญใจสกุล ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2560