งานวิจัยปี 2552

เทพพร ฉิมพิมล
งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน
2552

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   นายทศพร  จินดาวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2552

กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษา
กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน

 ว่าที่ ร.ต.ณฐภัทร  ถิรารางค์-กูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2552

การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาบังคับใช้ในชุมชนแทนการลงโทษจำคุก : ศึกษากรณีตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   นายชาญชัย  ชูทุ่งยอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2552

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   นายศักดิ์ชัย  บุญรอดรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2552

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   นายพงศกร ถิ่นเขาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี