งานวิจัยปี 2557

survey-360×231
Admin
ที่ชื่อผู้วิจัยชื่อโครงการแหล่งทุนงบประมาณสถานะ
1นายภูภณัช  รัตนชัยหลักการเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญา : กรณีศึกษาหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์รายได้

2557

30,000ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
2นางสาวนิรมล  ยินดีปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญารายได้

2557

30,000ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
3นางสาวพรวิไล อุ้ยดำรงธรรมข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร :  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล  นาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม     จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายได้

2557

30,000ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
4นายศักดิ์กฤต แจมิตรปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล :  ศึกษากรณีการใช้พื้นที่ทางทะเล ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอกาญจนดิษฐ์                  จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายได้

2557

60,000ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
5นายรพี  พิกุลงามมาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงาะโรงเรียนรายได้

2557

30,000ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
6นายวัฒนา

คณาวิทยา

มาตรการทางกฎหมายในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการลดและกำจัดขยะ :  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายได้

2557

40,000ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว

 

Facebook Comments