งานวิจัยปี 2558

research (1)
Admin
ที่ชื่อผู้วิจัยชื่อโครงการแหล่งทุนงบประมาณสถานะ
 1นางสาวขวัญทยา
บุญเชิด
มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง      อ.ไชยา   จ.สุราษฎร์ธานีรายได้

2558

 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
 2 นางสาวรัชนี
สุขสวัสดิ์
 ปัญหาเขตอำนาจสอบสวนในการดำเนินคดีอาญาของเด็กและเยาชน ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2553รายได้

2558

 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
3นายกิตติพิชญ์  โสภามาตรการทางกฎหมายในการซื้อสิทธิ ขายเสียง  กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545รายได้

2558

30,000ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว
4นายสมชาย  บุญคงมากปัญหาการถ่วงดุลการไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145/1รายได้

2558

50,000ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว

รายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับทุนภายนอก

ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่ชื่อผู้วิจัยชื่องานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณสถานะ
1.ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา     จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุนวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

สกอ. ภาคใต้

100,000ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2.ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์มาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำกรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้สกว.360,000กำลังดำเนินการ
รวม460,000