งานวิจัยปี 2559

research
Admin

research

ที่ชื่อผู้วิจัยชื่อโครงการแหล่งทุนงบประมาณสถานะ
1นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับการสืบสวนสอบสวนของประเทศมาเลเซียรายได้

2559

30,000ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
2นางสาววิไลวรรณ์ บุญลอยการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฟิลลิปินส์รายได้

2559

30,000ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
3นางสาวสุนิสา หาบสาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสูรายได้

2559

30,000ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
4นายภูภณัช รัตนชัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทชุมชน กรณีศึกษาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7        ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน               จ.สุราษฎร์ธานีรายได้

2559

60,000ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
 5ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระทำทางปกครองในระบบสาธารณะโดยองค์การภายในฝ่ายปกครอง กรณีศึกษากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการรายได้

2559

 40,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
 6นางสาวสุชาดา ศรีใหม่ปัญหาการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินจากคำสั่งทางปกครองศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายได้

2559

 35,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน
Facebook Comments