ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ รอบ ROADSHOW ประจำปีการศึกษา 2560

เทพพร ฉิมพิมล

 

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์รายงานตัว   ROADSHOW :คลิกดูรายชื่อ  คณะนิติศาสตร์
สถานที่รายงานตัว :  อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ชั้น)

วันที่ และเวลา รายงานตัว :  6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น

ประกาศมหาวิทยาลัย :  คลิกดูประกาศ

ดูค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว :  คลิกดูประกาศ

 

ดูขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัว
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพิมพ์ใบรายงานตัวตามขั้นตอนด้านบน(ห้ามลืมต้องนำใบรายงานตัวที่พิมพ์จากระบบมาทุกคน)เข้ากรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 60 ทางเว็บไซต์
https://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

1 .  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

2 .  รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป

3 .  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

4 .  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

5 .  กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนามาประกอบ