ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

Admin

ให้ผูู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. รายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 16,500 บาท
10.00-12.30 น. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศรุ่นที่ 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

Facebook Comments
Blog Attachment

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

  Admin

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัคฑิต รุ่นที่ 9
  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพุดตาน ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รุ่นที่ 9

  Facebook Comments
  Blog Attachment

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ รอบ ROADSHOW ประจำปีการศึกษา 2560

   Admin

    

   รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์รายงานตัว   ROADSHOW :คลิกดูรายชื่อ  คณะนิติศาสตร์
   สถานที่รายงานตัว :  อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ชั้น)

   วันที่ และเวลา รายงานตัว :  6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น

   ประกาศมหาวิทยาลัย :  คลิกดูประกาศ

   ดูค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว :  คลิกดูประกาศ

    

   ดูขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัว
   นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพิมพ์ใบรายงานตัวตามขั้นตอนด้านบน(ห้ามลืมต้องนำใบรายงานตัวที่พิมพ์จากระบบมาทุกคน)เข้ากรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 60 ทางเว็บไซต์
   https://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

   เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

   1 .  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

   2 .  รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป

   3 .  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

   4 .  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

   5 .  กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนามาประกอบ

   Facebook Comments

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

   Admin

   คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบ ดังนี้

   1.ประกาศ
   2.รายชื่อติดประกาศ

   Facebook Comments
   Blog Attachment

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Exlaw 8

    Admin

    ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวในเวบไซต์ http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
    ศึกษาคู่มือได้ในเว็บไซต์หัวข้อ 2. “ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

    หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน
    ติดต่อ โทร 077913378 , 081270772 อีเมล kanlada.bur@gmail.com
    รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาExlaw8

    Facebook Comments
    Blog Attachment

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา

     Admin

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8
     สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที 9 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Exlaw 8

     Facebook Comments
     Blog Attachment