ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

Admin

ให้ผูู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. รายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 16,500 บาท
10.00-12.30 น. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศรุ่นที่ 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

Facebook Comments
Blog Attachment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

Admin

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัคฑิต รุ่นที่ 9
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพุดตาน ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รุ่นที่ 9

Facebook Comments
Blog Attachment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ รอบ ROADSHOW ประจำปีการศึกษา 2560

Admin

 

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์รายงานตัว   ROADSHOW :คลิกดูรายชื่อ  คณะนิติศาสตร์
สถานที่รายงานตัว :  อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ชั้น)

วันที่ และเวลา รายงานตัว :  6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น

ประกาศมหาวิทยาลัย :  คลิกดูประกาศ

ดูค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว :  คลิกดูประกาศ

 

ดูขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัว
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพิมพ์ใบรายงานตัวตามขั้นตอนด้านบน(ห้ามลืมต้องนำใบรายงานตัวที่พิมพ์จากระบบมาทุกคน)เข้ากรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 60 ทางเว็บไซต์
https://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

1 .  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

2 .  รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป

3 .  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

4 .  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

5 .  กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนามาประกอบ

Facebook Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Admin

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบ ดังนี้

1.ประกาศ
2.รายชื่อติดประกาศ

Facebook Comments
Blog Attachment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Exlaw 8

Admin

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวในเวบไซต์ http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
ศึกษาคู่มือได้ในเว็บไซต์หัวข้อ 2. “ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน
ติดต่อ โทร 077913378 , 081270772 อีเมล kanlada.bur@gmail.com
รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาExlaw8

Facebook Comments
Blog Attachment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา

Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที 9 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Exlaw 8

Facebook Comments
Blog Attachment