เกี่ยวกับคณะ

ประวัติคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย  และคณะมี
พันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตและต่อยอดสู่มหาบัณฑิตทางนิติศาสตร์  รวมถึงการให้บริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ท้องถิ่น
การจัดการอบรมทางกฎหมายให้แก่บุคลากรต่าง ๆ ของท้องถิ่น  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษานิติศาสตร์ของเนติบัณฑิตในภาคใต้  ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางวิชาการด้านกฎหมายแก่ท้องถิ่น  และการผลิตมหาบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

2545   สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2547   จัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และภาค กศ.บท. (โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)
2550   มอบปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล
อดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2551   คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีมติ “ให้รับเทียบมาตรฐานการศึกษาของผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเทียบให้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551   มอบปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ แก่นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
2551   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์  สำนักงานคณะนิติศาสตร์  ตั้งอยู่ที่อาคารกาญ-จนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2552   สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2554   ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2555   ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)

Facebook Comments