ปี พ.ศ. 2553

Admin

 

งานวิจัยปีชื่อโครงการวิจัยผู้วิจัยแหล่งทุน
2553

วิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทยของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ ,
นายเพชร  ขวัญใจสกุล
และนายรพี  พิกุลงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments