เกี่ยวกับเรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#

2545 สำนักงาน ก.พ.

รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#

2547 จัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และภาค กศ.บท. (โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)

#

2550 มอบปริญญานิติศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล อดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

#

2551 คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มีมติ “ให้รับเทียบมาตรฐานการศึกษาของผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเทียบให้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#

2551 มอบปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขานิติศาสตร์ แก่นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

#

2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#

2552 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

รับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#

2554 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

#

2555 ปรับปรุงหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)