นายนนทชัย โมรา
คณบดีคณะนิติศาสตร์

นายเพชร  ขวัญใจสกุล
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
นายทศพร จินดาวรรณ 
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ฝ่ายแผนและบริหารงานบุคคล
นายกิตติพิชญ์  โสภา
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

 

penwadeee-packddekhum (1)
นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

Facebook Comments