คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี 84100
lawsru077355623@gmail.com

 โทรศัพท์ 077-913378 โทรสาร 077-913379

http://law.sru.ac.th

 
Facebook Comments