เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการที่เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงในคณะนิติศาสตร์ มรส.

Academic-seed-that-grows
เทพพร ฉิมพิมล

ขอแสดงความยินดี

กับผศ.รพี  พิกุลงามและผศ.จุไรพร  ชีพประสบ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการที่เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงในคณะนิติศาสตร์ อันเป็นทั้งศักยภาพ ความมั่นคง และแรงบันดาลใจให้กับเมล็ดพันธุ์อื่นที่รอวันเจิดจรัส