นิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DSC_0765
เทพพร ฉิมพิมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยการแข่งขันสุนทรพจน์ การบรรยายทางวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ ซึ่งมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน กระผมรู้สึกชื่นชมยินดีกับคณะนิติศาสตร์ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเป็นนามพระราชทานจากพระองค์ท่าน ทั้งทรงพระราชทานตรา พระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การบรรยายในหัวข้อ”น้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 “จะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาจงรักภักดีและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป


ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กล่าวรายงาน กระผมในนามคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันสุนทรพจน์ การบรรยายทางวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ ซึ่งมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

จัดกิจกรรมน้อมรำลึกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกจัดกิจกรรมน้อมรำลึก จัดกิจกรรมน้อมรำลึก จัดกิจกรรมน้อมรำลึก จัดกิจกรรมน้อมรำลึก จัดกิจกรรมน้อมรำลึก

Blog Attachment