คณบดีนิติศาสตร์ มรส.บูรณาการการสอนสู่ท้องถิ่นให้ความรู้กรณีจ้างแรงงานต่างด้าว พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2

Read more