คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รวบรวมกฎหมายในชีวิตประจำวันเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รวบรวมกฎหมายในชีวิตประจำวันเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชน