ประเมินคุณภาพ2560

ประเมินคุณภาพ2560
Starts from:Thu, November 22, 2018
Campus Location

Course Feature
Class Description

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วย

1. รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ
4. อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ
5. ดร.เบญจวรรณ คงขน กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลการประเมินของคณะนิติศาสตร์

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2561
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2561 ประกันคุณภาพ2560