นิติศาสตร์ มรส.มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

29133011_1706125616114439_8914070963465748480_o
เทพพร ฉิมพิมล

วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพกฎหมาย โครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพกฎหมาย

อาจารย์กิตติพิชญ์  โสภา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า นักศึกษาหรือปัญญาชน คือผู้ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญา แต่ปัญญาเพียงอย่างเดียวคงยังไม่เพียงพอ นักศึกษาต้องเป็นคนดีและพึงมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ และเชื่อมโยงให้ความรู้ทั้งปวงเกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นความรู้ในการอยู่ร่วมกันให้เกิดความผาสุก คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นที่ยอมจากทุกคน ทุกฝ่ายว่ามีความสำคัญมากที่สุดในการทำให้องค์กร หมู่คณะ และประเทศชาติขับเคลื่อนไปได้อย่างมีพลัง การมองเพื่อส่วนรวมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางแห่งพระบิดาแห่งกฎหมาย จะทำให้ทุกฝ่ายทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมกับหลักนิติธรรมมากขึ้น เช่น นักกฎหมายที่ดี เอาใจใส่ต่อผลกระทบทั้งส่วนตัวและสังคม เพื่อเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  จำนวนกว่า  150   คน เข้าร่วม

Blog Attachment