โครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพกฎหมาย

Event Description

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพฎหมาย บรรยายโดย อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Built Process

Gallery