ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐

ex02072561
เทพพร ฉิมพิมล

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้น
บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเข้าศึกษา ณ อาคารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนและค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
Exlaw02072561

Blog Attachment