home

Updates

    No blog post found.

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Video Tour

ศูนย์การศึกษากฎหมายแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

“แหล่งเรียนรู้ คู่นิติธรรม ผดุงความเป็นธรรมสู่สังคม ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เข้าใจและรู้จักการประยุกต์ใช้กฎหมายให้เข้ากับปัญหาและสภาพแวดล้อมในเขตฝั่งทะเลภาคใต้ มีความรู้ทางกฎหมายกว้างขวางสามารถนำไปศึกษาต่อยอดในวิชาชั้นสูงเฉพาะได้”

Read More

กิจกรรมที่กำลังจะถึง

ข่าวความเคลื่อนไหวของคณะนิติศาสตร์