คณะนิติศาสตร์ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2560

เทพพร ฉิมพิมล

       ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560
เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมรับรู้ เป็นสร้างขวัญกำลังใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประวัติและผลงานบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่สาธารณะชน

ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบ