วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

lawjournal300 (1)
เทพพร ฉิมพิมล

บทความวิชาการ /บทความวิจัย

นนทชัย โมรา
1-27
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
29-46
คณาธิป ทองรวีวงศ์
47-79
จินตนา อุณหะไวทยะ
81-105
สุชาดา ศรีใหม่, ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
107-133
จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
135-169
อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
171-193

วิจารณ์หนังสือ

สิทธิกร ศักดิ์แสง
195-212