นิติศาสตร์จัดอบรมทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูงเน้นสร้างทักษะในทางปฏิบัติ

37280636_1851686568225009_6850474649596198912_o
เทพพร ฉิมพิมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการการจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง ณ ห้อง GA๑๐๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์รุจิระ  บุนนาค กรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมายมารุต  บุนนาค  อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์  ออฟฟิศ เป็นวิทยากร
การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและพันธกิจในการผลิตบัณฑิต โดยเล็งเห็นความสำคัญว่าปัจจุบันบัณฑิตทางกฎหมายมีความรู้ทางทฤษฎีมาก แต่ขาดทักษะในทางปฏิบัติทำให้เกิดผลต่อการเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมาย คณะฯจึงเห็นว่าควรกำหนดแนวทางให้บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความแตกต่างจากบัณฑิตที่จบจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จึงกำหนดให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติเมื่อจบการศึกษาสามารถทำงานทางวิชาชีพกฎหมายได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะกำหนดว่า “บ่มเพาะวิชาการ สร้างประสบการณ์วิชาชีพ” จึงเห็นควรจัดทำโครงการหลักสูตร “การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกำหนดไว้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑  นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง
๘.๒  นักศึกษานำความรู้ภาคปฏิบัติสามารถทำงานทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๓  นักศึกษามีความสามารถในการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย


การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายขั้นสูง

ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook

Blog Attachment