แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

Video Tour

“นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน ”

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย “นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์  ณ ห้อง GA101…

นิติศาสตร์ มรส.เตรียมความพร้อมให้นักศึกษากฎหมายก่อนดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษากฎหมาย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 – 3 กรกฎาคม 2561…

ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ…

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด“คลินิกกฎหมาย” เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม…

โครงการให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สมชาย บุญคงมาก ออกให้ความรู้กฎหมาย ในโครงการ “ให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา” ณ บ้านทุ่งพลับ หมู่…

งานวิจัยปี 2557

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นายภูภณัช  รัตนชัย หลักการเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญา : กรณีศึกษาหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รายได้ 2557 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 2 นางสาวนิรมล  ยินดี ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา รายได้ 2557 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 3 นางสาวพรวิไล อุ้ยดำรงธรรม ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร :  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล …

ปี พ.ศ. 2553

  งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2553 วิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทยของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ , นายเพชร  ขวัญใจสกุล และนายรพี  พิกุลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Facebook Comments

งานวิจัยปี 2552

งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2552 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นายทศพร  จินดาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษา กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน  ว่าที่ ร.ต.ณฐภัทร  ถิรารางค์-กูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาบังคับใช้ในชุมชนแทนการลงโทษจำคุก : ศึกษากรณีตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นายชาญชัย  ชูทุ่งยอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี…

ผลงานนักศึกษา/แสดงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล อาจารย์ศักดิ์กฤต แจมิตร และอาจารย์เพชร ขวัญใจสกุล ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 Facebook Comments

Sorry, no posts were found.

วีดีโอนิติศาสตร์