แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

Video Tour

“นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน ”

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://law.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะฯจะระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมเรียกตัวกลับและดำเนินการทางวินัยนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นกิจกรรมบังคับตามโครงการสมรรถนะ…

โครงการให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สมชาย บุญคงมาก ออกให้ความรู้กฎหมาย ในโครงการ “ให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา” ณ บ้านทุ่งพลับ หมู่…

มรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ได้มาต้อนรับ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค…

งานวิจัยปี 2557

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นายภูภณัช  รัตนชัย หลักการเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญา : กรณีศึกษาหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รายได้ 2557 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 2 นางสาวนิรมล  ยินดี ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา รายได้ 2557 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 3 นางสาวพรวิไล อุ้ยดำรงธรรม ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร :  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล …

ปี พ.ศ. 2553

  งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2553 วิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทยของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ , นายเพชร  ขวัญใจสกุล และนายรพี  พิกุลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Facebook Comments

งานวิจัยปี 2552

งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2552 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นายทศพร  จินดาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษา กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน  ว่าที่ ร.ต.ณฐภัทร  ถิรารางค์-กูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาบังคับใช้ในชุมชนแทนการลงโทษจำคุก : ศึกษากรณีตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นายชาญชัย  ชูทุ่งยอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี…

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล อาจารย์ศักดิ์กฤต แจมิตร และอาจารย์เพชร ขวัญใจสกุล ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 Facebook Comments

Sorry, no posts were found.