Loading ...

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Video Tour

แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการความร่วมมือทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการสังคม ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน” ขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนายณัทพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรย…

นิติศาสตร์ มรส. แห่แต่งกาย“ออเจ้า”ร่วมกิจกรรมงาน Bye Nior 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงาน Bye Nior 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี มาเปิดงานดังกล่าว ซึ่งโครงการ Bye Nior 2561 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงความรัก ความผูกพัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการรำลึกและอำลารุ่นพี่ปี 4 ที่จะ…

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560

#ถึงบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร #จากฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 #ลดความกังวลให้น้อยลงแต่ให้เตรียมตัวให้มากขึ้น #อ่านให้เข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ #ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติ โดยไม่มีข้องดเว้น โปรดอ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียด #การแต่งกาย …

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

#ถึงบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกท่าน #ขอให้บัณฑิตทุกท่านชมการสาธิต ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และดำเนินการฝึกซ้อมด้วยตัวเองมาในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง และง่ายยิ่งขึ้นต่อการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 #รหัสที่ใช้ในการฝึกซ้อม #การเดิน * ซ้าย ขวา ชิด #ก…

โครงการให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สมชาย บุญคงมาก ออกให้ความรู้กฎหมาย ในโครงการ “ให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา” ณ บ้านทุ่งพลับ หมู่ 5 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และขอขอบพระคุณท่านวิทยากร อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย,ทนายวิวัฒน์ สะหมาด เป็นอย…

มรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ได้มาต้อนรับ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 มาบรรยายพิเศษและให้ความรู้โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี …

งานวิจัยปี 2557

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นายภูภณัช  รัตนชัย หลักการเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญา : กรณีศึกษาหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและหมวดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รายได้ 2557 30,000 ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว 2 นางสาวนิรมล  ยินดี ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา…

ปี พ.ศ. 2553

  งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2553 วิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทยของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ , นายเพชร  ขวัญใจสกุล และนายรพี  พิกุลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Facebook Comments

งานวิจัยปี 2552

งานวิจัยปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน 2552 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    นายทศพร  จินดาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษา กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน  ว่…

วารสาร/ทุนการศึกษา

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

บทความวิชาการ /บทความวิจัย ลำดับชั้นทางกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติ : วิเคราะห์ตามหลักนิติรัฐ นนทชัย โมรา PDF 1-27 การลดความผิดทางอาญาของยาเสพติด และการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด(The Legal Concept to Control Drug : Decriminalization & Harm Reduction) ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ PDF 29-46 ข้อยกเว้นของการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีข้อมูล ส่วนบุ…

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

สำเร็จเนติบัณฑิตไทยสมัย 65 และสมัย 66 จำนวน 5 คน

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำเร็จเนติบัณฑิตไทยสมัย 65 และสมัย 66 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายอภิศักดิ์ พุฒทอง 2) ร้อยตำรวจโทวัชรินทร์ เขียวคง 3) นายศักดิ์สมิทธิ์ หนูสังข์ 4) นายนรากร นามบุตร…

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล อาจารย์ศักดิ์กฤต แจมิตร และอาจารย์เพชร ขวัญใจสกุล ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 Facebook Comments

Sorry, no posts were found.

ความร่วมมือทางวิชาการ