แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

Video Tour

“นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน ”

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560

#ถึงบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร #จากฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 #ลดความกังวลให้น้อยลงแต่ให้เตรียมตัวให้มากขึ้น #อ่านให้เข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ #ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติ โดยไม่มีข้องดเว้น โปรดอ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียด…

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

#ถึงบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกท่าน #ขอให้บัณฑิตทุกท่านชมการสาธิต ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และดำเนินการฝึกซ้อมด้วยตัวเองมาในเบื้องต้น เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง และง่ายยิ่งขึ้นต่อการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 #รหัสที่ใช้ในการฝึกซ้อม…

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ…

มรส.บูรณาการการสอนสู่ท้องถิ่นให้ความรู้กรณีจ้างแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 โดยจัดวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษา…

Sorry, no posts were found.

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.