Loading ...

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Video Tour

แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

นิติศาสตร์ มรส.มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพ…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ฝึกงาน ประจำปี 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://law.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะฯจะระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมเรียกตัวกลับและดำเนินการทางวินัยนักศึกษา กา…

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายบังคับคดีใหม่”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายบังคับคดีใหม่” ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฏร์ธานี (ไม่มี…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

ให้ผูู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 08.30-10.00 น. รายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 16,500 บาท 10.00-12.30 น. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศรุ่นที่ 9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9 Facebook Comments

Sorry, no posts were found.

วารสาร/ทุนการศึกษา

Sorry, no posts were found.

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

ความร่วมมือทางวิชาการ