วารสารปีที่ 1 ฉบับที 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 ฉบับปฐมฤกษ์

วารสารนิติศาสตร์

บทความวิชาการ

ลำดับชั้นทางกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติ : วิเคราะห์ตามหลักนิติรัฐ
นนทชัย โมรา

การลดความผิดทางอาญาของยาเสพติด และการลดอันตรายจาก การเสพยาเสพติด
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ

ข้อยกเว้นของการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีข้อมูลส่วนบุคคล
คณาธิป ทองรวีวงศ์

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีมรดกเฉพาะที่เกี่ยวกับโรงเรือนและ ที่ดิน ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จินตนา อุณหะไวทยะ

พระภิกษุยักยอกทรัพย์ : ศึกษาความรับผิดทางอาญาและอาบัติตามพระวินัย
สุชาดา ศรีใหม่
ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์

บทความวิจัย

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการคุ้มครองมรดกทาง วัฒนธรรม กรณีศึกษา การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

สิทธิชุมชน ในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

บทวิจารณ์หนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ความยุติธรรม” (JUSTICE)
สิทธิกร ศักดิ์แสง