งานวิจัยปี 2560

logo-งานวิจัย_11
Admin

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2560

ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 180,000  บาท

 

ผู้วิจัยโครงการวิจัยงบประมาณหมายเหตุ
ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์

ร่วมกับ นางสาวนิรมล ยินดี

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด         สุราษฎร์ธานี60,000
นายรพี  พิกุลงามสิทธิของผู้ค้ำประกัน ศึกษากรณีสิทธิก่อนการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน60,000
นายเพชร  ขวัญใจสกุลมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี

อาญาในชั้นก่อนฟ้อง

 

60,000
Facebook Comments