นางสาวเพ็ญวดี ภักดีคำ

team

คณะนิติศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์

Sidebar
คำค้น
MOU (3) กฎหมาย (17) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรม (4) คณบดี (4) คณะนิติศาสตร์ (14) คดีอาญา (3) ความรู้ (3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (4) ชาวบ้าน (3) ชุมชน (2) ช่วยเหลือ (2) ตอบปัญหา (4) ตักบาตร (3) นักศึกษา (12) นางสาวนิรมล พืชผล (3) นางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธ์ (3) นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด (3) นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง (4) นายอำนวยวิทย์ สำเภา (3) นายเมธา มะหมัด (3) นิติศาสตร์ (11) บริการวิชาการ (4) ปฐมนิเทศ (3) ประชาชน (5) ปัญหา (3) ผศ.นนทชัย โมรา (3) ภาคบัณฑิต (4) มรส. (13) มหาวิทยาลัย (3) รองชนะเลิศ (2) รางวัลชมเชย (2) ร้องทุกข์ (4) วันรพี (5) ศาลจำลอง (3) ศูนย์ช่วยเหลือ (6) สภาทนายความ (3) สิทธิมนุษยชน (3) สุราษฎร์ธานี (5) อธิการบดี (3) อบรม (3) อุดมศึกษา (3) แจ้งความ (3) โครงการ (5) ในพื้นที่ (3)