ผศ.นนทชัย โมรา

ประวัติ

อาจารย์นนทชัยเริ่มต้นชีวิตอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สาขานิติศาสตร์ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์เต็มตัว อาจารย์นนทชัยก็ได้ย้ายมาสังกัดคณะนิติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ อาจารย์นนทชัยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์

  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยตาปี
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2547-2551 /เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบล ท่าขนอน

  • 2551- ปัจจุบัน/อาจารย์

    งานวิจัยการมีส่วนร่วมในการออกกฎบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนลุ่มน้ำตาปี 2549

ทักษะทางวิชาการ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
80%
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
78%

Quick Inquiry

Sidebar
คำค้น
MOU (3) กฎหมาย (17) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรม (4) คณบดี (4) คณะนิติศาสตร์ (14) คดีอาญา (3) ความรู้ (3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (4) ชาวบ้าน (3) ชุมชน (2) ช่วยเหลือ (2) ตอบปัญหา (4) ตักบาตร (3) นักศึกษา (12) นางสาวนิรมล พืชผล (3) นางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธ์ (3) นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด (3) นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง (4) นายอำนวยวิทย์ สำเภา (3) นายเมธา มะหมัด (3) นิติศาสตร์ (11) บริการวิชาการ (4) ปฐมนิเทศ (3) ประชาชน (5) ปัญหา (3) ผศ.นนทชัย โมรา (3) ภาคบัณฑิต (4) มรส. (13) มหาวิทยาลัย (3) รองชนะเลิศ (2) รางวัลชมเชย (2) ร้องทุกข์ (4) วันรพี (5) ศาลจำลอง (3) ศูนย์ช่วยเหลือ (6) สภาทนายความ (3) สิทธิมนุษยชน (3) สุราษฎร์ธานี (5) อธิการบดี (3) อบรม (3) อุดมศึกษา (3) แจ้งความ (3) โครงการ (5) ในพื้นที่ (3)