ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

team

คณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์

Quick Inquiry

Sidebar
คำค้น
MOU (2) กฎหมาย (13) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรม (3) คณะนิติศาสตร์ (13) ความรู้ (3) คู่มือ (2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) ชาวบ้าน (3) ชุมชน (2) ช่วยเหลือ (2) ตอบปัญหา (3) ตักบาตร (3) นครศรีธรรมราช (2) นักศึกษา (9) นางสาวนิรมล พืชผล (3) นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง (3) นิติศาสตร์ (10) บริการวิชาการ (4) ประชาชน (5) ปัญหา (3) ภาคบัณฑิต (4) ภาครัฐ (2) มรส. (12) มหาวิทยาลัย (3) รับใช้ท้องถิ่น (2) ร้องทุกข์ (4) วันรพี (4) วันสถาปนา (2) วิชาชีพ (2) วิทยากร (2) ศาลจำลอง (3) ศูนย์ช่วยเหลือ (5) สภาทนายความ (2) สามัคคี (2) สิทธิมนุษยชน (3) สุราษฎร์ธานี (4) อธิการบดี (3) อบรม (3) อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ (2) อุดมศึกษา (3) เจรจา (2) แจ้งความ (3) โครงการ (5) ในพื้นที่ (2)