ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่กำลังจะถึงเร็วๆๆนี้

งานขับเคลื่อนองค์กรและให้บริการ

ประเมินคุณภาพ2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วย (more…)
  • Starts From August 19, 2018

ศูนย์การศึกษากฎหมายแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

Video Tour

“นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน และฝึกทำงานกับหน่วยงานทางกฎหมายโดยตรง โดยเราจะจัดให้นักศึกษาจะได้ฝึกงานตั้งแต่ปี ๑ เลย ไม่ต้องรอถึงปี ๔ ”

อ่านต่อ

คณบดีคณะนิติศาสตร์