นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการอบรมมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

S__14991362
เทพพร ฉิมพิมล

วันที่3-4 สิงหาคม 2560 ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการได้จัดโครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องพุดตาน อาคารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร
นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการอบรมมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
การอบรมการเขียนหนังสือ ตำราในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนหนังสือ  ตำราเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนหนังสือ ตำราวิชาการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพทางวิชาการสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไปได้
นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการอบรมมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน
  3. เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีในการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กับทางวิทยากรเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
Blog Attachment