หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลับยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศนียบัตร การบริหารงานอุดมศึกษา ระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชฯ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

- 24-26 มิ.ย.2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- 18-19 ก.พ. 2555 "การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน" ณ ห้องประชุมศรีวิชัย
- 23-24 พ.ค.2555 ทบทวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย
- 28-29 มิ.ย. 2555 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ณ ห้องประชุมลีลาวดี
- 19-20 ม.ค.2556 ฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- 13-16 พ.ค.2556 ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ
- 14-16 ต.ค.2556 การจัดการความรู้ (K.M.) นครศรธรรมราช
- 13 ม.ค.-14 มี.ค.2557 ฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารอุดมศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 10-11 มิ.ย. 2557 โครงการจัดความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงาน
- การบริหารงานยุคใหม่ ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
- การบริหารอุดมศึกษาระดับสูง ณ ประเทศเวียนม่าร์

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคระนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลในตำแหน่งคณบดี

เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรของคณะนิติศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี๙๕ หน้า