อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศนียบัตรทนายความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

- ความคาดหวังของประชาชนต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2546 จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท พ.ศ.2547 จัดโดยศาลแขวงนครศรีธรรมราช
- กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2547 จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรโนตารีพลับพลิก พ.ศ.2547 ณ สภาทนายความ
- หลักสูตรกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.2548 จัดโดยสภาทนายความร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การเขียนบทความทางนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2549 จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
- การกำหนดยุทธศาสตร์ กลไก และกระบวนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2549 จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- โครงการวิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศ สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2549 จัดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา
- หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2550 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง พ.ศ.2552 จัดโดยสำนักงานศาลปกครอง
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์-ธานี
- อบรมหลักสูตรวิทยากรการพัฒนานักวิจัย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
- หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดโดยสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ พ.ศ.2558
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ พ.ศ.2558
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จัดโดยวิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2559
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 จัดโดยวิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2559

การศึกษาดูงาน
- การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุทารา ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2547
- การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545
- ด้านการจัดการกระบวนการยุติธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2549
- ด้านการจัดการกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2548
- การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีพ.ศ. 2553
- ด้านกระบวนการยุติธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2559

- ผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์
- ผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์
- รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
- ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
- รองประธานกรรมการการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
- คณบดีคณะนิติศาสตร์
- รองอธิการฝ่ายบริหาร
- คณะกรรมการวิชาการ
- คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
- คณะกรรมการบริการวิชาการด้านกฎหมายสู่สังคม
- ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน
- รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี : วิทยากร
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อปท. : วิทยากร
- รัฐสภา โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยของรัฐสภา : วิทยากร
- ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี : วิทยากร : ทนายความอาสา

วิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
วิชาว่าความและศาลจำลอง
วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
วิชาหลักกฎหมายเอกชน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยศรีโสภณ : แหล่งทุน วิทยาลัยศรีโสภณ
การพัฒนากลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังชายในเรือนจำ เขต 8 : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี : วารสารกระบวนการยุติธรรม
กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม กรณีศึกษาตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี : วารสารกระบวนการยุติธรรม
มาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำคดีความมั่นคง กรณีศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ระหว่างรอการพิจารณา วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
วิธีการควบคุมอาชญากรรมด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
หลักกฎหมายปกครอง (หัวใจมาตรา)
กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
การว่าความและศาลจำลอง
หลักกฎหมายเอกชน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้