Change your cover photo
Change your cover photo

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (English Program) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- หลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ระบบบริการศึกษาสำหรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด