This user has not added any information to their profile yet.

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม แผนกวิทย์คณิต

- การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557
- อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า
- อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- กฎหมายอาญา 2
- กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
- ประวัติศาสตร์กฎหมาย
- กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายท่องเที่ยว

มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี