ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

วุฒิการศึกษา บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามตำแหง

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ 3 ”

- อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณการเงิน
- อบรมโครงการการพัฒนาทักษะให้บริการเรื่อง “การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service) ”
- อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่3
- อบรมโครงการการใช้ระบบการขอยานพาหนะในระบบ MIS
- อบรมการบริหารงานพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
- อบรมโครงการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ขั้นพื้นฐาน)
- อบรมโครงการการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นสูง)
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนการจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ระยะที่3
- สัมมนาโครงการจัดการความรู้ เรื่อง สังเคราะห์เชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ( SAR)
-อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ