Change your cover photo
Change your cover photo

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

วุฒิการศึกษา บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามตำแหง

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ 3 ”

- อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณการเงิน
- อบรมโครงการการพัฒนาทักษะให้บริการเรื่อง “การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service) ”
- อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่3
- อบรมโครงการการใช้ระบบการขอยานพาหนะในระบบ MIS
- อบรมการบริหารงานพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
- อบรมโครงการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ขั้นพื้นฐาน)
- อบรมโครงการการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นสูง)
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนการจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ระยะที่3
- สัมมนาโครงการจัดการความรู้ เรื่อง สังเคราะห์เชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ( SAR)
-อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ