Change your cover photo
Change your cover photo

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาหนังสือและสิ่งพิมพ์ โทโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม

- อบรมสมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุมสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานที่จัด :กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- อบรมโครงการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ณ ภูผาและลำธารรีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีหน่วยงานที่จัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- โครงการพัฒนาบุคลากรภาพของนักบริการ ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- อบรมงานธุรการ ณ ห้องลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่จัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องพวงคราม อาคารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน่วยงานที่จัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ณ ห้อง LAB 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานที่จัด : ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- อบรมโครงการ “พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ”ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
หน่วยงานที่จัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
-อบรมโครงการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย”ณ ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานที่จัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- โครงการศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพกฎหมายนำนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต เข้าดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เรือนจำกลางคลองเปรม เป็นต้น ณ กรุงเทพมหานคร
- โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service) ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานที่จัด : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- อบรมการบันทึกข้อมูลการลา และการบันทึกข้อมูลการสแกนนิ้วเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-อบรมโครงการกิจกรรม 5 ส ณ ห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย
- โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นสูง)ณ ห้องมัลติมิเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ หน่วยงานที่จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- โครงการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย” ณ เขื่อนรัชประภา ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเอเซี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน่วยงานที่จัด : สำนักส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- โครงการอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน : ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 1 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- โครงการจัดการความรู้เรื่องแนวทางในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ ณ ชลนภา รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
- อบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft word อย่างมืออาชีพ ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
- โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี