อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

- ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2554
- ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2545

- เนติบัณฑิตไทยสมัย 57 พ.ศ. 2547 สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- วิชาชีพทนายความ รุ่นที่ 21 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

- ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการคลินิกกฎหมาย โดยศูนย์อบรมและช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- กิจกรรมความรู้สู่การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ณ เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
- โครงการคลินิกกฎหมาย “How to Build CLE Program” ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา
- การสัมมนาการประเมินความท้าทายและโอกาสจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ณ โรงแรมไดมอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ จัดโดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

- ทนายความ พ.ศ. 2547-2549
- นิติกร สังกัดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 สำนักงานอัยการสูงสุด
- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- กฎหมายอาญา
- กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
- กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
(อยู่ระหว่างส่งปิดเล่ม)