ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ม.ธรรมศาสตร์
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหาย ตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กลยุทธ์การปรับตัว (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
พื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(รักษาการ) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์โฮเต็ล ราชดำริ
เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด