นักวิชาการศึกษา

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- โครงการอบรมการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
- โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
- โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
- โครงการอบรมการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน

- นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์