Change your cover photo
Change your cover photo

นักวิชาการศึกษา

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- โครงการอบรมการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
- โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
- โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
- โครงการอบรมการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน

- นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์