อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศนียบัตรเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 20 ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT.)

- อบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Active learning and Civic Education)”
- อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี 2550
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2551

- กฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายทรัพย์และที่ดิน
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คดีบุคคล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม