นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

36995115_1844176555642677_1554223135413239808_o
นายสุชาติ ด้วงทองกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำบุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจัดขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาใหม่และนักศึกษาตัวแทนกลุ่มเรียนชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วม จำนวน 3,500 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์  รวมถึงการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์
นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 
นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาด้านผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น จำนวน 22 คน ในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ดังนี้

คณะครุศาสตร์
นายเจษฎาภรณ์ ช่วยฤกษ์ ปี 2 ภาษาไทย 3.23
นางสาวณัฐธิดา วรรณะ ปี 3 การศึกษาปฐมวัย 3.01
นายพีรพงษ์ หมื่นหลัก ปี 4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.40
นายภานุ สุภัทรนิยพงศ์ ปี 5 คณิตศาสตร์ 3.46

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวอาทิตยา เอี่ยนเหล็ง ปี 2 การเมืองการปกครอง 3.12
นายนัฏฐภัทร บุญทิพย์ ปี 3 รัฐประศาสนศาสตร์ 3.34
นายอัศนี โมทย์จันทร์ ปี 4 ภาษาอังกฤษ 3.16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายคูซัยดี วาจิ ปี 2 เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.31
นายณัฐพงศ์ ทองคำชุม ปี 3 สาธารณสุขชุมชน 3.42
นางสาวอาทิตยา ศรีคล้าย ปี 4 สาธารณสุขชุมชน 3.45

คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวปรียารัตน์ โมลี ปี 2 การจัดการทั่วไป 3.66
นางสาวกัณณิกา แพรกสมุทร ปี 3 การบัญชี 3.89
นางสาวธัญญาเรศ ทองบัว ปี 4 นิเทศศาสตร์ 3.33

คณะนิติศาสตร์
นางสาวนิรมล พืชผล ปี 2 นิติศาสตร์ 3.85
นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง ปี 3 นิติศาสตร์ 3.41
นายอำนวยวิทย์ สำเภา ปี 4 นิติศาสตร์ 3.50

คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวนุสบา สุขมี ปี 2 พยาบาลศาสตร์ 3.91
นางสาวนิภาพร จันทร์ศรี ปี 3 พยาบาลศาสตร์ 3.71
นางสาวกฤตยาภรณ์ อำนวยเกียรติ ปี 4 พยาบาลศาสตร์ 3.52

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
นายพงศกร สืบสอาด ปี 2 การท่องเที่ยว 3.14
นางสาวกัญญารัตน์ บุญไกร ปี 3 การท่องเที่ยว 3.27
นายเลิศชัย สุขไกรรัตน์ ปี 4การท่องเที่ยว 3.46


นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง facebook

Blog Attachment