ขอความร่วมมือบัณฑิตนิติศาสตร์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

บัณฑิตสามารถเข้ากรอกข้อมูลบัณฑิตและภาวะการมีงานทำได้ที่
http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published.